El nostre PROJECTE

Vic és una ciutat diversa, culta, heterogènia i molt viva, dinàmica, molt capaç d’avançar i millorar, i per això hem treballat intensament aquests 4 anys, perquè la nostra ciutat ofereixi oportunitats a tothom i sigui un referent de progrés.
La proximitat, l’escolta, l’exemple, el consens i la generositat política continuaran marcant la nostra manera de fer.
Seguirem fent de Vic una ciutat a la mesura humana, un model de ciutat pensat per a la persona i amb la voluntat de ser impulsora i referent en el país.
Seguirem fent de Vic una ciutat capital i motor econòmic, una ciutat saludable i del coneixement.
Seguirem fent de Vic una ciutat verda i accessible i una ciutat a punt per a la República Catalana.
Volem que Vic segueixi sent una ciutat per gaudir, somiar, passejar i per veure-hi créixer els nostres fills i néts. Una ciutat on ens hi sentim tots a gust, una ciutat on hi visquem feliços.
I tot això, amb la voluntat de poder continuar sent la vostra alcaldessa i poder treballar JUNTS per aquesta ciutat que volem!

Anna Erra Solà

JUNTS PER UNA CIUTAT SALUDABLE

 • Situarem el benestar de les persones al centre de les actuacions municipals, i per això inclourem la perspectiva de la salut a la planificació urbanística de la ciutat.
 • Mantindrem les zones verdes existents a la ciutat perquè continuïn sent llocs de relació i salut, i farem les intervencions necessàries per donar continuïtat als trams de l’Anella Verda que estan desconnectats.
 • Elaborarem un pla especial per dissenyar el nou vial del Puig dels Jueus i ho farem amb l’objectiu de reduir el trànsit de dins de la ciutat i, alhora, ens cuidarem que l’impacte ambiental sigui el mínim.
 • Consolidarem, mantindrem i connectarem les zones verdes i humides del municipi a través del riu, retornant aquests entorns als vigatans i vigatanes en forma d’espais lúdics, esportius i d’aprenentatge.
 • Seguirem els criteris marcats en el Pla estratègic de la bicicleta i farem campanyes de conscienciació per tal d’augmentar-ne l’ús.
 • Ampliarem els carrils bici de la ciutat i connectarem els existents.
 • Continuarem apostant per una ciutat per als vianants, amb més zones pacificades i amb nous aparcaments dissuasius, començant pel sud de la ciutat.
 • Farem millores en la pacificació i l’accessibilitat al voltant de les escoles, ampliant les voreres i creant espais de trobada amplis i segurs.
 • Actualitzarem el model i les rutes del bus urbà per tal d’aconseguir nous usuaris i aplicarem noves bonificacions a col·lectius amb necessitats especials.
 • Projectarem una nova estació de busos intermodal al sud de la ciutat, per facilitar la connexió i els desplaçaments de les persones que viatgen diàriament a Barcelona.
 • Renovarem els punts de recàrrega de vehicles elèctrics i aplicarem més incentius per fomentar-ne l’ús.
 • Continuarem vetllant per la qualitat de l’aire, farem estudis de control de la contaminació i treballarem amb el Consorci de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per disminuir-ne els efectes.
 • Engegarem un nou Pla de prevenció de residus a la ciutat implicant-hi els diversos sectors d’activitat econòmica, i promourem campanyes de sensibilització i conscienciació de la ciutadania amb l’objectiu d’anar cap al residu zero.
 • Aplicarem bonificacions a les noves construccions i les rehabilitacions que incorporin els principis d’edificació sostenible amb l’objectiu d’impulsar i afavorir la transició energètica.
 • Vetllarem perquè cada barri disposi de pistes i espais condicionats per practicar-hi esport, per continuar-hi dinamitzant activitats que fomentin l’esport i la cohesió social.
 • Ampliarem l’horari d’obertura dels pavellons esportius de la ciutat per tal que sempre estiguin a ple rendiment.
 • Treballarem per fer accessible la pràctica esportiva a totes aquelles persones amb diversitat funcional.
 • Continuarem organitzant esdeveniments esportius de ciutat que fomentin la pràctica esportiva i esdevinguin referents a nivell de país. Impulsarem la creació de la primera fira d’esport i hàbits saludables de la ciutat.
 • Continuarem fomentant la pràctica de diverses disciplines de l’esport aportant a la ciutat un nou rocòdrom municipal.
  Iniciarem el Batxillerat esportiu a la ciutat i treballarem de la mà de la Generalitat per aconseguir un Centre d’Alt Rendiment Esportiu de la Catalunya Central.
 • Remodelarem el parc de skate i farem que la ciutat esdevingui seu d’esdeveniments nacionals i internacionals que fomentin la pràctica d’aquest esport que properament serà olímpic.

JUNTS PER UNA CIUTAT PER A LES PERSONES

 • Continuarem treballant, conjuntament amb les entitats de la ciutat, pel projecte Vic, Ciutat Cuidadora, que ofereix suport i acompanyament a les persones en el tram final de la vida.
 • Projectarem una nova residència per a gent gran a la ciutat.
 • Engegarem nous programes d’acompanyament a l’envelliment actiu i enfortirem la xarxa de voluntariat assistencial adreçat a les persones grans que es troben soles.
 • Ampliarem el servei d’atenció a domicili per tal que totes aquelles persones que ho desitgin puguin envellir a casa seva amb totes les atencions necessàries.
 • Continuarem potenciant el treball coordinat entre els serveis socials municipals i els serveis de salut per atendre amb molta més eficiència les persones amb situacions socials i de salut complexes.
  Intensificarem l’acompanyament i el suport professional a les famílies. Consolidarem l’Espai Familiar Municipal “El Remei” adreçat a famílies amb fills de 0-3 anys com un espai de relació i d’aprenentatge compartit.
 • Acompanyarem les persones en situació de vulnerabilitat perquè puguin disposar dels recursos necessaris per poder gestionar amb èxit les seves decisions i la seva vida.
 • Continuarem oferint espais i acompanyament als joves per tal que puguin exercir la seva emancipació a tots nivells: formativa, laboral, relacional, d’habitatge, oci, cultura i compromís social.
 • Mantindrem els diversos espais culturals de la ciutat a punt, amb una programació atractiva, interessant i diversa de totes les disciplines i en què es combinin les expressions artístiques professionals amb les amateurs.
 • Fomentarem que en els diversos equipaments culturals de què disposa la ciutat es generin espais de creació artística a partir de la promoció de programes de residència artística.
 • Engegarem el projecte Cultura i Salut, en col·laboració amb el Consorci Hospitalari i els centres ambulatoris de salut de la ciutat, que té per objectiu receptar cultura a les persones, com a facilitadora de benestar i cura.
 • Generarem música i altres expressions culturals a l’espai públic i potenciarem espais fixos al carrer per a concerts i espectacles.
  Introduirem la música clàssica al Mercat de Música Viva tot potenciant la Clàssica Jove al carrer.
 • Continuarem promocionant el projecte El so de les cases, que uneix el patrimoni i la música, i el consolidarem com un projecte referent.
 • Continuarem treballant perquè Vic esdevingui una ciutat creativa invertint en tots els festivals i actes relacionats amb les arts que es fan a la ciutat, per tal que s’acabin consolidant com a propostes referents del país.
 • Posarem en funcionament la nova biblioteca de la ciutat i comarca, un espai de dinamització sociocultural i un punt de trobada i relació per a la ciutadania.
 • Condicionarem i vertebrarem una xarxa expositiva a la ciutat vinculada als equipaments existents com ara els museus, el Centre d’Arts Contemporànies, la Pietat, l’Espai Romeu, etc.
 • Explorarem nous camins de finançament cultural promovent campanyes de mecenatge i patrocini cultural.
  Treballarem per mantenir viu el teixit associatiu i continuarem oferint acompanyament i suport a les nombroses entitats de la ciutat.
 • Aprofitarem la diversitat cultural i religiosa que tenim a la ciutat per enriquir tota la ciutadania vigatana i treballarem intensament perquè totes les persones que decideixin venir a viure a Vic ho puguin fer amb garanties i amb tots els drets i deures.
  Intensificarem les actuacions de la Guàrdia Urbana i de la resta de professionals que treballen a peu de carrer com ara els agents cívics o els dinamitzadors/es de carrer, per tal de garantir la seguretat ciutadana i la bona convivència.
 • Continuaren treballant per la bona convivència veïnal amb totes les eines disponibles, com ara l’aplicació mòbil de seguretat ciutadana, la Guàrdia Urbana de proximitat als barris o la patrulla canina per al control de drogues.
 • Continuarem treballant perquè el dret a l’habitatge esdevingui un dret per a tothom, posarem tots els recursos municipals a disposició i incidirem a nivell de país perquè es prenguin les mesures necessàries per fer-ho possible.
 • Intensificarem les campanyes comunicatives i de conscienciació per tal d’augmentar la borsa d’habitatges de lloguer assequible, i continuarem potenciant el projecte de rehabilitació InVic per disminuir el parc d’habitatges buits de la ciutat.
 • Estudiarem totes les fórmules possibles (recerca de promotors, cooperatives d’habitatge, etc.) per iniciar, al més aviat possible, la construcció d’habitatge protegit previst en el nou POUM i reservarem una part d’aquest habitatge protegit per als joves.
 • Estarem amatents a l’ocupació delinqüencial dels habitatges i prendrem les mesures necessàries per evitar-la.
 • Vetllarem i preservarem el món rural i la seva gent, amb propostes que facilitin la vida de les persones en aquest entorn.
 • Ampliarem el nombre d’usos admissibles de les masies amb l’objectiu d’ajudar a mantenir la població que hi viu.

JUNTS PER UNA CIUTAT ACCESSIBLE I AMB SERVEIS DE QUALITAT

 • Mantindrem l’espai públic en estat òptim, treballant dia a dia pel seu bon estat i la seva conservació.
 • Treballarem a tots els barris i ho farem de la mà dels veïns i veïnes, estudiant les seves propostes i portant a terme projectes de millora que potenciïn la vida de barri i fomentin la cohesió social.
 • Efectuarem millores en l’enllumenat públic i actualitzarem les línies elèctriques que estiguin en mal estat.
 • Aprovarem nous incentius i noves bonificacions als propietaris perquè rehabilitin les façanes i edificacions que necessitin una millora.
 • Continuarem fent els passos necessaris per fer desaparèixer les gasolineres del centre de la ciutat i reubicarem el punt de venda de gas butà de la Serradesenferm.
 • Intensificarem la neteja viària, continuarem les campanyes de recollida de residus i trastos i buscarem les estratègies necessàries per implicar els veïns i les veïnes en la millora d’un espai públic net i agradable per a tothom.
 • Continuarem treballant per fer de Vic una ciutat accessible per a tothom, adaptarem les voreres, els espais de lleure, els semàfors i els passos de vianants per tal que les persones amb diversitat funcional puguin desplaçar-se i actuar amb plena autonomia per la ciutat i pels seus serveis.
 • Millorarem els accessos a les cases de pagès i desplegarem la fibra òptica a l’entorn rural.
 • Continuarem fent inversions als polígons i a les zones industrials perquè les empreses hi puguin desenvolupar la seva activitat d’una manera òptima. Projectarem un polígon d’àmbit comarcal.

JUNTS PER UNA CIUTAT DEL CONEIXEMENT I AMB PROGRÉS ECONÒMIC

 • Continuarem apostant per una ciutat que posa l’educació i el coneixement al centre de totes les polítiques municipals i vetllarem perquè l’educació garanteixi la igualtat d’oportunitats per a tothom. Actualitzarem i revisarem les disfuncions que hi hagi i ho farem de la mà de tota la comunitat educativa.
 • Continuarem treballant per la formació de les persones al llarg de la vida, consolidant una oferta educativa de qualitat des dels 0 anys i fins a la universitat.
 • Farem una aposta ferma per la formació professional, posant en valor el seu potencial i generant la consciència, als joves i a les seves famílies, que és una molt bona opció formativa i amb molt bones perspectives professionals i laborals.
 • Continuarem treballant perquè la Universitat de Vic sigui un referent en formació de persones, en recerca i en excel·lència i crearem un centre de robòtica de la salut.
 • Continuarem treballant pel concepte campus-ciutat, de manera que els diversos equipaments universitaris siguin presents als diferents barris de la ciutat.
 • Incentivarem les empreses de sectors emergents perquè vinguin a Vic a instal·lar-se, treballarem perquè les infraestructures i els serveis de la ciutat estiguin a punt, perquè trobin a Vic una ciutat tecnològica i connectada de primer ordre.
 • Vetllarem perquè Vic retingui el talent que té a la ciutat, vetllarem perquè aquelles persones que han nascut a la ciutat o que s’hi han format durant molts anys hi trobin oportunitats professionals atractives per quedar-s’hi a treballar i a viure-hi.
  Treballarem perquè Vic generi ocupació de qualitat, doni oportunitats a nous emprenedors i faciliti la recerca de feina a aquells col·lectius amb més dificultats d’inserció laboral.
 • Continuarem treballant perquè Vic continuï sent un referent en la celebració de fires i mercats, i buscarem les estratègies necessàries per augmentar l’impacte econòmic positiu que tenen les fires per a la ciutat i per a la seva gent. Impulsarem una nova fira a la ciutat relacionada amb el sector de la moda.
 • Potenciarem la xarxa comercial a tota la ciutat i acompanyarem el comerç de proximitat en aquest moment de canvi tecnològic. De la mà dels comerciants, dissenyarem actuacions conjuntes per activar el comerç en aquelles zones on sigui necessari i crearem la taula comercial de Vic sud per donar un nou impuls a aquesta zona.
 • Reprendrem les converses amb l’empresa que gestiona el mercat municipal per tal de tornar a posar sobre la taula les opcions de futur viables.
 • Engegarem el nou projecte de promoció turística de l’Illa de la Pietat, que suposarà un impuls molt potent per situar Vic com un pol d’atracció turística.
 • Farem el projecte de rehabilitació de les adoberies, que preveurà un espai d’interpretació del patrimoni adober amb altres usos com poden ser l’habitatge o la instal·lació de serveis municipals. La participació ciutadana serà un element clau per al disseny del projecte.

JUNTS PER UNA ADMINISTRACIÓ OBERTA, MODERNA I PROPERA

 • Proximitat i qualitat en l’atenció a la ciutadania.
 • Informació i comunicació permanent a través dels diferents canals.
 • Gestió econòmica impecable i eficient.
 • Transparència i rendiment de comptes.
 • Polítiques d’igualtat de gènere en totes les actuacions municipals.
 • Eines i espais per a la participació ciutadana.
 • Aplicació de les noves tecnologies en la gestió diària dels serveis de la ciutat. Ciutat intel·ligent.
 • Aplicació dels 17 objectius per al desenvolupament sostenible (ODS) al nostre Pla d’Acció Municipal.

JUNTS PER UNA REPÚBLICA CATALANA

 • Les eleccions municipals són importants perquè, tal com va passar l’1 d’octubre, la força està en el poble i cal seguir sent forts i perseverants per quan el país faci un pas determinant cap endavant.
 • Cal mantenir ajuntaments independentistes perquè els municipis som la clau per poder avançar cap a la República Catalana.
 • Vic seguirà estant a l’altura i continuarem lluitant i reivindicant la llibertat del nostre poble i donant suport al nostre legítim govern a l’exili i a la presó.