Continuarem treballant, conjuntament amb les entitats de la ciutat, pel projecte Vic, Ciutat Cuidadora, que ofereix suport i acompanyament a les persones en el tram final de la vida.

Engegarem nous programes d’acompanyament a l’envelliment actiu i enfortirem la xarxa de voluntariat assistencial adreçat a les persones grans que es troben soles. Ampliarem el servei d’atenció a domicili per tal que totes aquelles persones que ho desitgin puguin envellir a casa seva amb totes les atencions necessàries.

Continuarem potenciant el treball coordinat entre els serveis socials municipals i els serveis de salut per atendre amb molta més eficiència les persones amb situacions socials i de salut complexes.

Seguim treballant per posar les persones al centre i seguir projectant una ciutat a la mesura humana.

Intensificarem l’acompanyament i el suport professional a les famílies, consolidant l’Espai Familiar Municipal “El Remei” adreçat a famílies amb fills de 0-3 anys com un espai de relació i d’aprenentatge compartit i acompanyarem les persones en situació de vulnerabilitat perquè puguin disposar dels recursos necessaris per poder gestionar amb èxit les seves decisions i la seva vida.

Fes el teu comentari